«نود اقتصادی»:آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از این است که ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا پنجم آبان ماه به بیش از 13.4 میلیمتر رسیده است.
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت که 9.9 میلیمتر بود، 35.4 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 8.6 میلیمتر بود 55.8 درصد افزایش داشته است.
سال آبی از اول مهرماه شروع می شود و تا پایان شهریورماه سال بعد ادامه دارد.
در 35 روزی که از سال آبی جاری می گذرد، حجم بارش ها 22 میلیارد و 84 میلیون مترمکعب گزارش شده است.
برخی حوضه های آبریز از جمله حوضه «خلیج فارس و دریای عمان» و «مرزی شرقی» در مدت مشابه سال آبی گذشته هیچ گونه بارندگی نداشتند اما امسال شاهد بارش بودند.
به طور کلی، ایران دارای 6 حوضه آبریز اصلی است که این حوضه ها شامل «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» است.