«نود اقتصادی»:آخرین قیمت فروش خامه دامداران، پاک، پگاه، بن سا، میهن، می ماس و ... در بازار به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

مظنه فروش خامه در بازار چقدر است؟