به گزارش «نود اقتصادی» بهروز علیشیری رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری خارجی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: خروج سرمایه از کشور در برابر ورود سرمایه به کشور ، یک شاخص مهم برای تعیین سلامت اقتصادی و کشش پذیری کسب و کار است آمارهای رسمی کشور نشان می دهد که خالص حساب سرمایه در سال ۲۴۰۳ قریب -۹ میلیارد دلار بوده است که در سال ۲۴۰۷ به قریب ۲۰میلیارد دلار رسیده است!

وی افزود: تراز حساب سرمایه در سه ماهه اول سال ۰۷ قریب ۲.۴- میلیارد دلار بود. اما این رقم در سه ماهه سال ۰۸ به ۶.۴- میلیارد دلار رسیده است که رشد چشمگیر و هشدار دهنده ایی است از طرفی ۰.۵ میلیون نفر بعنوان گردشگر در سال ۰۷ از کشور خارج شده اند ، که این رقم در سال ۰۶ ، قریب ۹.۲ میلیون نفر بوده است گرجستان، ترکیه و آذربایجان بیشترین رشد را در مقایسه این دو سال داشته اند در گزارشی دیگری داشتیم که قریب ۲۸۱۱ شهروند ایرانی در سال ۰۶ ، فقط در ترکیه ملک خریده اند ! اگر هر مسافر ایرانی فقط برای هزینه گردشگری خود ۶۱۱ دلار از کشور خارج کند ، می شود ۶ میلیارد دلار !چنانچه فقط یک درصد این افراد در خارج سرمایه گذاری کرده باشند ، رقم خروج سرمایه کشور بسیار نگران کننده خواهد بود. این در حالی است که در مقام مقابسه ، رقم جذب سرمایه گذاری خارجی کشور و پذیرش گردش گر بسیار اندک است این جریان خروج سرمایه باید بعنوان سندروم اقتصاد ایران بسیار جدی گرفته شوند.