به گزارش «نود اقتصادی» در شهریور سال گذشته پایه پولی حدود ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود. مطابق این آمار، در یک سال منتهی به شهریور ۱۳۹۷ که سال اول عملکرد دولت دوازدهم محسوب می‌شود، پایه پولی بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

این در حالی است که در مجموع ۴ سال دولت نهم، پایه پولی فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده بود. در مجموع ۴ سال دولت دهم نیز ۴۴ هزار میلیارد تومان افزوده شد.

اما از سال ۱۳۹۲ رشد پایه پولی سرعت بیشتری گرفته به طوری که در مجموع  ۴ سال دولت یازدهم پایه پولی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه شد که رشد سرسام‌آوری نسبت به دولت‌های نهم و دهم نشان می‌داد.

با این حال، آمار یک سال اخیر گویای آن است که دولت دوازدهم، گوی سبقت را از دولت یازدهم در افزایش پایه پولی ربوده است.

در مرداد ۱۳۹۲ که دولت یازدهم بر سر کار آمد، حجم پایه پولی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود. در ۵ سال عملکرد دولت‌های یازدهم بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شد.

این در شرایطی رخ داده که آقای روحانی همچنان از دولت‌های نهم و دهم بابت افزایش پایه پولی انتقاد می‌کند.

علیرضا ساعدی