«نود اقتصادی»:قیمت انواع ماهی منجمد در بازار به شرح زیر است: 

 

 

 

 

 

قیمت انواع ماهی منجمد در بازار چقدر است؟