قیمت خاموت در بازار آهن به شرح زیر است: 

 

هر کیلو خاموت ۱۰ در بازار چند؟