«نود اقتصادی»:"داریوش سهرابی"،مدیر معزول امور مشتریان و روابط عمومی‌ بانک صنعت و معدن به عضویت در ترکیب هیات مدیره لیزینگ صنعت و معدن در آمد.

همچنین محمد حسن ترابی،با حکم مدیر عامل بانک صنعت و معدن به جای داریوش سهرابی به سمت مدیر امورمشتریان و روابط عمومی‌ بانک صنعت و معدن منصوب شد.

هنوز معلوم نیست که داریوش سهرابی که پیشتر به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات  مشغول به کار بوده با چه سابقه ای به هیات مدیره لیزینگ صنعت و معدن اضافه شده است؟

43 درصد سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن به صورت مستقیم متعلق به  بانک صنعت و معدن است.