«نود اقتصادی»:حبیب جهان ساز  با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای ۳۰ مهرماه در کشور به اتمام رسیده است، اظهارداشت: امسال ۱۱۲ هزار و ۷۳۶ تن  برگ سبز چای در کشور تولید شده که نسبت به سال گذشته ۳ تا ۴ درصد رشد داشته است.  

وی با اشاره به اینکه کل مطالبات چایکاران ۲۲۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: دولت سهم خود را به طور کامل پرداخت کرده و کارخانجات نیز ۹۰ درصد سهم شان را پرداخت کرده اند و تنها حدود ۱۰ درصد آن باقی مانده، بدین ترتیب ۲۱۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران به حساب آنان واریز شده است.  

رئیس سازمان چای کشور افزود: کارخانجات موظف هستند تا ۴۵ روز بعد از پایان برداشت برگ سبز چای، مطالبات چایکاران را به حساب آنان واریز کنند.