به گزارش «نود اقتصادی» مرتضی افقه فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلستان گفت: اینکه دولت سرکوب ارزی انجام داد و باید متناسب با نرخ تورم قیمت ارز را افزایش داد، حرفی به شدت نسنجیده و بی‌ارتباط با واقعیات کشور است. این حرف عمدتا توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک و بازار آزادی زده شد و در تمام سالهای گذشته این گفته غیرعلمی و نامربوط را تکرار کرده‌اند. در دولت نهم و دهم نیز این حرف را تکرار کردند. به نظر من با توجه به تاثیر گذاری قیمت ارز بر اکثریت قریب به اتفاق متغیرهای اقتصادی، دولت باید حتما باید قیمت ارز را کنترل کند و نباید آن را به بازار آزاد بسپرد، در غیر این صورت اقتصاد و معیشت مردم را در یک دور باطل افزایشی قرار می‌دهد. به این ترتیب که رها کردن قیمت ارز موجب افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمتها و تورم می‌شود و افزایش تورم بهانه‌ای برای همین گروه نئوکلاسیک خواهد بود، تا افزایش متوالی قیمت ارز را توصیه کنند و این روند ادامه خواهد یافت.

وی افزود: بنابراین چه پیش و په پس از انتخابات کنترل قیمت ارز سیاست به جایی بود و الان نیز دولت زیر فشار همین گروه اقتصاد خوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور مجبور به اعلام نرخ ارز آزاد کرد که تبعات آن تورم افسار گسیخته‌ای است که هم اکنون در بازار کالاها خود را نشان داده است.

بهزاد رفیعی