قیمت خرده فروشی 11 گروه کالایی و 42 قلم کالا در هفته منتهی به 25 آبان ماه توسط بانک مرکزی منتشر شد.

*لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه، پنیر پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام بین 0.6 درصد تا 1.6 درصد افـزایش یافت. قیمـت تخم مرغ معادل 3.9 درصد افزایش داشت و شانهای 170000 الی 240000 ریال فروش می‌رفت.

*برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتـی غیرتایلنـدی معادل 0.1 درصد کـاهش ولـی قیمـت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب 0.1 درصد و 1.4 درصد افزایش یافت. در گروه حبـوب بهـای عدس معادل 0.3 درصد و لوبیا قرمـز 0.9 درصد کـاهش ولـی قیمـت سـایر اقلام بـین 0.4 درصد تـا 2.4 درصد افزایش داشت.

*میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو، هندوانه و موز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودنـد، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.

میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میـوه و سـبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب قرمز معادل 1.8 درصد، پرتقال درجـه یـک 9.6 درصد، لیموشیرین 4.3 درصد، انار 0.9 درصد و کیـوی 1.3 درصد کـاهش ولـی قیمـت سـایر اقلام بین 0.3 درصد تا 9.5 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سیب‌زمینی معادل 0.2 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین 2.1 درصد تا 13.3 درصد افزایش داشت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 1.4 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0.1 درصد کاهش ولی قیمت گوشت مرغ 5.2 درصد افزایش یافت.

* قند، شکر، چای و روغن نباتی 

در این هفته بهای قند معادل 0.3 درصد، شکر 0.4 درصد و چای خارجی 0.1 درصد افـزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد 1.2 درصد کاهش داشت. بهای روغن نباتی هم مایع ثابت بود.

گروه کالا درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات 0.5 4.5 57
تخم مرغ 3.9 10.7 56.6
برنج 0.2 1.8 21.6
حبوب 0.8 2.4 14.9
میوه‌های تازه 1.8 0.9 68.3
سبزی‌های تازه 7.3 17.3 39.4
گوشت قرمز 1.1- 1.2- 39
گوشت مرغ 5.2 14.4 49
قند و شکر 0.3 5.2 41.8
چای 0.1 0.6 23.8
روغن نباتی 0.3- 7.6 43.8