«نود اقتصادی»:جداول حساب های ملی سلامت ١٣٩٥ بر روی درگاه ملی آمار قرار گرفت، با طرح تحول سلامت روند کاهش سهم پرداخت از جیب خانوار ادامه پیدا کرده و به رقم ٣٥,٦٦ رسیده است.

این جداول از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٥ یعنی برای  ١٦ سال متوالی بر روی درگاه ملی آمار در مسیر داده‌ها و اطلاعات آماری، حساب‌های ملی، حساب‌های اقماری، جداول آماری، سری های زمانی قرار دارد. این جداول کل مخارج انجام شده برای سلامت انسانها در کشور را نشان می‌دهد و بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است.

این جداول نشان می‌دهد که سهم پرداخت از جیب خانوار از ٥٦,٩٧ درصد در سال ١٣٨٠ پس از فراز و نشیب‌های بسیار در سال ١٣٩٥ به ٣٥.٦٦ درصد می‌رسد، یعنی طی ١٦ سال معادل ٢١.٣١ درصد کاهش یافته است، در مقابل، ١٨.٥٤ درصد سهم پرداختهای دیگران یعنی دولت و شرکتها و ٢.٧٨ درصد سهم پرداختهای غیر مستقیم خانوار افزایش یافته است.