علی رحیمیان در مورد اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در گمرک ایران اظهار داشت: در حال حاضر بازنشسته به کار گرفته شده نداریم و با همه آنها قطع همکاری شده است. 

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک با بیان اینکه چند نفر بازنشسته بودند که اسامی آنها به سازمان بازرسی کل کشور داده شد، تصریح کرد: فقط یک نفر به عنوان مشاور رئیس کل سازمان داریم که در حال رایزنی برای اخذ مجوز هستیم. فقط یک مشاور بازنشسته داریم که تا اخذ مجوز با او فعلا قطع رابطه شده است و اگر مجوز بدهند، بازمی‌گردد که البته عضو هیات رسیدگی به تخلفات گمرکی بوده و یک دستگاه شبه‌قضایی محسوب می‌شود و حقوق‌بگیر گمرک نیست. 

وی با تاکید بر اینکه در گمرکات استانی بازنشسته نداریم و فقط در ستاد گمرک چند نفر مشمول وجود داشت که پایان کار برای آنها زده شده است، عنوان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با بازنشستگی سه بند دارد که یک بند مربوط به ماده 95 سابق است که اگر فردی کارشناس باشد، می‌تواند با مجوز سازمان استخدامی به فعالیت ادامه دهد؛ یک بند دیگر مربوط به جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان بالای 3 سال اسارت بوده که می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. 

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک با بیان اینکه از مدیران گمرک کسی بازنشسته نیست، عنوان کرد: طبق ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرراتی وضع شده که دو عبارت «می‌تواند» و «تکلیف» برای بازنشستگی وجود دارد؛ آنچه بازنشستگی تکلیفی بوده، در موعد مقرر اجرایی کردیم. 

وی ادامه داد: آنهایی که مشمول عنوان «می‌تواند» در قانون هستند، بر حسب تامین اعتبار به تدریج بازنشسته می‌کنیم، امسال تقریبا 114 نفر شرایط بازنشستگی غیرتکلیفی دارند که سازمان پس از تامین اعتبار آنها را بازنشسته خواهد کرد.