«نود اقتصادی»:مصوبات شورای عالی بیمه درخصوص مهلت قانونی معرفی مدیرعامل پیشنهادی،مدت زمان مشخصی را پیش بینی کرده و در صورت معرفی نشدن مدیرعامل ازسوی هیات مدیره شرکت، اخطار و اقدام قانونی بیمه مرکزی را در پی خواهد داشت.

به دنبال اخطار نهاد ناظر به سه شرکت بیمه ای گفتگوی کوتاهی با  غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی صئورت گرفته که از نظرمی گذرد.

هیات مدیره شرکت های بیمه برای معرفی مدیرعامل پیشنهادی چقدر فرصت دارند؟

افزایش سطح تعامل با شرکت های بیمه از اهداف جدی نهاد ناظر است اما انحراف از مقررات نیز قابل پذیرش نیست. به استناد آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه، در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی، مؤسسه بیمه موظف بوده حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی معرفی کند. بیمه مرکزی  موظف است، حداکثر تا یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند.
با توجه به صراحت قانون نمی توان اجازه داد که شرکت های بیمه با تخطی از مقررات، سرنوشت صنعت بیمه ، سهامداران و بیمه گذاران مؤسسه بیمه را در معرض خطر قرار دهند.

آیا درخصوص شرکت هایی که درحال حاضر مدیرعامل ندارند حرکتی از سوی بیمه مرکزی صورت گرفته است؟

به شرکت های موردنظر اخطار کتبی داده ایم و در پرونده نظارتی تمامی اعضای هیأت مدیره آنها نمره منفی در نظر گرفته شده است.

- یعنی امکان دارد صلاحیت اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه سلب شود؟

سیاست بیمه مرکزی همراهی و کمک به شرکت های بیمه است. با این وجود اگر تعلل بیشتری در زمینه معرفی مدیرعامل صورت بگیرد ناگزیر خواهیم بود برابر با آیین نامه های موجود و با توجه به مجموع نمرات منفی موجود در پرونده نظارتی آنها در خصوص صلاحیت حرفه ای آنان تجدید نظر کنیم.

آیا کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی موسسات بیمه هم به این موضوع ورود خواهد کرد؟

این کمیته برای پایش و ارزیابی عملکرد مدیران صنعت بیمه از جهت رعایت مقررات شکل گرفته است. کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با تشکیل یک پرونده نظارتی برای مدیران صنعت بیمه و بررسی عملکرد آنان از جهت رعایت مقررات صنعت بیمه، اقدام به رتبه بندی آنها با درج نمرات منفی و مثبت در پرونده آنها می کند.

درصورتی که مجموع امتیازات منفی هرکارمند کلیدی از سطح معینی فراتر برود بررسی سلب صلاحیت او در دستور کار قرار می گیرد.

همچنین اگرمجموع نمرات منفی افراد معرفی شده برای تصدی یکی از مشاغل نیازمندتأیید صلاحیت از سطحی بالاتر باشد، صلاحیت او مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.