علینقی مشایخی اقتصاددان و موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص کنار رفتن مسعود نیلی از دولت اظهار کرد: آقای نیلی از وقتی دانشجو بودند، دانشجوی بسیار قوی بودند و انگیزه بسیار زیادی درس می‌خواندند و  ایشان شاگرد اول دوره خودشان بودند. اگر اکنون بخواهم از نظر تسلط اقتصادی به ایشان نمره‌ای بدهم، نمره‌ای نزدیک به 20 به ایشان می‌دهم.

وی خاطرنشان کرد: دلیل رفتن ایشان این بود که می‌دیدند که با گروه اقتصادی که در دولت سمتهای کلیدی و اجرایی دارند، هماهنگ نیستند و در واقع این افراد هستند که تصمیمها را می‌گیرند. این عدم سازگاری باعث شد ایشان دولت را ترک کنند. البته مدتها بود که ایشان کنار کشیده بودند. شاید بیش از یک سال بود که ایشان دیگر در دولت نبودند.

مشایخی گفت: من فکر  می‌کنم نظرات آقای نیلی را در دولت می شنیدند اما طور دیگری عمل می‌کردند.البته ممکن است خود آقای دکتر نیلی ممکن است نظر دیگری داشته باشند.

مرورگر شما قادر به اجرای این فایل نیست.

محمد نجارصادقی