به گزارش «نود اقتصادی» احمد دوست حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی در واکنش به اظهارات اخیر رضا رحمانی که گفته بود بانکها نباید بنگاههای اقتصادی را تعطیل کنند اظهار کرد: تعطیل نکردن یک بنگاه در هر شرایطی هرچند که زیان ده باشد، با منطق اقتصادی سازگار نیست و منجر به سرایت بیماری بنگاه به نظام تامین مالی کشور می‌شود که خسارت بار تر است. این موضع که در شرایط کنونی حفظ وضع موجود کارخانه ها یک جهاد است تاکیدی منطقی است ولی باید از خطای ترکیب پرهیز شود.

وی افزود: هیچ دستاویزی برای حفظ صنایع در ماهیت ورشکسته چه با چاپ پول و چه با منابع بانکها حتی اگر وضع بانکها خیلی خوب هم بود، دیده نمی‌شود. مهربانی به بنگاههای تلف کننده منابع بانکها یا بانک مرکزی که در هر دو وجه خرج از کیسه مردم است، به زیان منافع عمومی و نا مهربانی به مردم است.