«نود اقتصادی»:مدیر عامل شرکت بیمه سینا،تایید کرده است که از مدیریت عاملی در این شرکت کناره گرفته و حتی استعفای او از این مسئولیت نیز مورد تایید قرار گرفته است.

"امین شیرکانی" در گفتگو با نود اقتصادی افزوده است  که پنج  سال در این شرکت حضور داشته و جدایی او از سینا هیچ علت خاصی ندارد و ادامه داده که در این مدت پنج سال، هرکاری که می توانسته برای شرکت بیمه سینا انجام داده  است و شرکت بیمه سینا از حالت بحرانی گذشته به حالت خوبی در شرایط فعلی درآمده است.

وی، از اینکه چه کسی سرپرستی این شرکت بیمه ای را بر عهده خواهد گرفت ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که برای  رفتن به شرکت بیمه ای دیگر هم تا اکنون هیچ مذاکره ای نکرده است.!