«نود اقتصادی»- مازیارحسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنان در ترکیب هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان ماندگار شد.

او در حال حاضر، نایب رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان است.

مازیار حسینی 26 دیماه سالجاری و با حکم وزیر راه و شهرسازی، به سمت معاون وزیر راه وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان منصوب شد.

مازیار حسینی تا همین چندی قبل، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان بود که با آمدن به وزارت راه و شهرسازی از سمت مدیریت عاملی در این شرکت بزرگ ساختمانی کناره گیری کرده اما همچنان در ترکیب هیات مدیره این شرکت ساختمانی ماندگار شده است.