بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد پست‌بانک ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به‌طوریکه در حال حاضر زیان انباشته این بانک به 338 میلیارد تومان رسیده است. بدهی 338 میلیاردی پست‌بانک از این منظر دارای اهمیت است  که سرمایه این بانک 323 میلیارد تومان است.

همچنین در سال جاری بدهی این بانک حدود دو میلیارد تومان بر دارایی بانک پیشی گرفته است، به طوریکه در 9ماهه سال جاری بدهی این بانک12هزار و 262 میلیارد و دارایی بانک 12 هزار و 260 میلیارد تومان است.

حسین طاهری