به گزارش «نود اقتصادی» سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات مدیریت پرداخت یارانه‌ها و سبدحمایتی را اولویت نخست دولت در سال ۹۸ عنوان می‌کند و می‌گوید: باید پرداخت یارانه نقدی با تخصیص سبدحمایتی در کنار هم سر و سامان یابد و دولت باید توزیع این دو را مدیریت کند.
وی توزیع کالا به صورت کالابرگ را راه صحیح می‌داند و می‌گوید: از آنجایی که نرخ تورم در سال‌جاری افزایش یافته و افزایش یارانه نقدی به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند، از این رو دولت باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه را در اولویت کاری خود قرار دهد و در پرداخت یارانه نقدی و سبد حمایتی دقت بیشتری کند و از هرگونه آزمون و خطا بپرهیزد.
دکتر سیدعلی تعدیل نرخ سوخت را اولویت دیگر اعلام می‌کند و می‌گوید: دولت با کسب درآمد از محل تعدیل نرخ سوخت می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر کمک بیشتری کند و کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.
وی با تأکید برتک نرخی کردن قیمت ارز در سال آینده می‌گوید: یا نرخ نیمایی به نرخ ارز آزاد نزدیک شود یا بالعکس. در هر صورت باید قیمت ارز را تک نرخی کنیم و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نرخ، مثلاً نرخ نیمایی داشته باشیم و قیمت آن حدود ۱۱ هزارتومان باشد تا فسادهایی که در سال‌جاری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد دیگر تکرار نشود.