«نود اقتصادی»- بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد از مجموع 36 هزار و 375 کارت بازرگانی در کشور، 10هزار و 193 کارت مربوط به اشخاص حقیقی و 26هزار و 182 کارت نیز مربوط به شرکت‌ها است. همچنین از مجموع 26 هزار و 182 کارت بازرگانی شرکت‌ها، تعداد 25 هزار و 663 کارت مربوط به شرکت‌های خصوصی و 520 مورد آن مربوط به شرکت‌های دولتی، عمومی و شرکتهای حمایتی است. بر این اساس با توجه به سهم 1/5 درصدی شرکتهای دولتی و عمومی در کارتهای بازرگانی این ادعای برخی از اعضای اتاق بازرگانی که می‌گویند واردات و صادارت در دست بخش خصوصی نیست و دولت و نهادها در امر تجارت خارجی نقش زیادی دارند، کاملا ادعای فاقد اعتبار است.

بهزاد رفیعی