به گزارش «نود اقتصادی» محمد حسین برخوردار عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: باید بین هزینه ها و درآمدهای یک خانوار کارگری تعادل برقرار باشد. اگر این تعادل برقرار نباشد، مسلماً عدالت برقرار نمی شود و کالا یا خدمت خوب نیز توسط کارگر تولید نخواهد شد.
وی با بیان اینکه تورم واقعی بر اساس برخی از برآوردها بالای ۶۰ درصد است، می افزاید: برخی آمارهایی که درباره تورم وجود دارد با خریدهایی که در بازار انجام می دهیم تطابق ندارد. وی در پاسخ به انتقادها به افزایش حدود ۴۰ درصدی حداقل حقوق کارگران می افزاید: ما کارخانه های تمام اتوماتیک و با بهره وری بالا نداریم، کارگر هم یک انسان است که خانواده و زن و بچه دارد، خانواده او هم خواسته هایی دارند که باید برای پاسخ دادن به آنها توانایی داشته باشد و موقع کار دغدغه فکری نداشته باشد.