«نود اقتصادی»: بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که در حال حاضر 11 عضو هیات مدیره دو شغله و بیشتر در ترکیب هیات مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارند.

برای نمونه، مصطفی طاهری نجف آبادی مدیرعامل شرکت پترو فرهنگ در هیات مدیره سه شرکت دیگر وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد.

در این بررسی ۶ نفر به صورت همزمان در ترکیب هیات مدیره سه و یا چهار شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارند. مابقی افراد مذکور هم در ترکیب هیات مدیره دستکم دو شرکت وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارند.

مهدی نیکدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به تازگی گفته است که شفافیت، باور ما بود نه اینکه بخواهیم شعار بدهیم، زیرا معتقدیم در غیاب شفافیت است که رانت خواری‌ها اتفاق می‌افتد، به طوری که بسیاری از اتفاقات و سوء استفاده‌هایی که در بانک سرمایه افتاده بود در غیاب شفافیت و نظارت بوده است!!