مهدی ابویی در گفتگو با "مهر" این مطلب را عنوان کرد.